#کتاب_هفته هیئت میثاق با شهدا

#حاء_سین_نون

#سید_علی_شجاعی

#نشر_کتاب_نیستان

#امام_حسن_مجتبی

#خرید با #تخفیف:

https://b2n.ir/khsn

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: