کتاب پرچمدار کوچک من، شامل تجربه‌های خلاق مادران برای تربیت حسینی فرزندان است. با ۱۰۰ مادر مصاحبه گرفتند. بعد با مصاحبه عمیق ۶۰ تجربه استخراج کردند و آن را به صورت مختصر و داستانی نوشتند. محرم نزدیک است. به یاد شهید نوجوان ۱۳ ساله بهنام محمدی که به مادران سرزمین‌مان گفت: فرزندانتان را لوس و ننر بار نیاورید.

کاری از #خانه_همبازی

انتشارات #راه_یار

خرید با تخفیف: cutt.ly/prch

#تربیت #مادران #کودکان #محرم #اربعین


www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: