شهربانو داستان زندگی یک شهید است به روایت خواندنی مادر یک جانباز! شب قدرم را سرشار از اشک و لبخند کرد.

شهربانو هم از شیطنت‌های نوجوانی می‌گوید و هم از غیرت جوانی. هم شیرینی حماسه ایثار است و هم تلخی زخم زبان‌ها.

چاپ نهم این #رمان ۴۳۰۰۰ تومان است.

۲۸۰ صفحه، نوشته #مریم_قربانزاده نشر #ستاره‌ها

خرید چاپ قدیم: b2n.ir/kshb

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: