#رمان بادبادک‌باز #خالد_حسینی ماجرای #افغانستان است از زبان یک پناهنده ولی خوب و خواندنی شده.

خرید با تخفیف:

https://b2n.ir/bdbd

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: