۱۵ سال قبل که شناختمش، تصورم از شهدا به هم ریخت. کتابش که آمد، فوری خواندم.

روز شهادتش است. خیلی‌ها خیلی چیزها از #شاهرخ_ضرغام یاد گرفتند.

https://basalam.com/janatmarket/product/81315?ref=...

#خاطرات #دفاع_مقدس #انتشارات_شهید_ابراهیم_هادی

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید:

ble.im/join/ZTk3NGIyNT