دختری با روسری آبی، #خاطرات بانوی جهادگر شهید #نسرین_افضل است.

اهل #شیراز بود اما برای جهاد فرهنگی رفت #مهاباد. با یک پاسدار ازدواج کرد تا همیشه‌ بتواند آنجا باشد. ضدانقلاب‌ها تحملش نکردند؛ شهیدش کردند.

نوشته #فریبا_طالش‌پور نشر #فاتحان ۲۵۴ ص

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: