در دوره زمانه‌ای که بزرگترها معنی و هدف زندگی را درک نمی‌کنند و (علی‌رغم ظاهر شادشان) عمیقاً اندوهگین هستند، خواندن از زندگی و اندیشه این #نوجوان لذت‌بخش است.

راستی، بیش از هر چیز آفرین به مادر مادر شهید!

نشر #شهید_کاظمی

نوشته سید حسین موسوی

خرید با تخفیف (+۱۵۰۰۰ تومان تخفیف بیشتر در خرید اول):

https://basalam.com/samed_ketab/product/87345?ref=...

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: