#رضا_فرهادیان‌ هم از جهت علمی و هم از جهت عملی، از صاحبنظران حوزه #تربیت_اسلامی به شمار می‌رود.

این کتاب مختصر از مبانی نظری تا عملیات ناظر به مدارس دینی را در بردارد.

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: