#محمود_پوروهاب در فواره گنجشک‌ها #داستان زندگی امام صادق را نوشته است. برای ۹ تا ۹۹ سال مناسب است.

نشر #جمکران

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: