#داستان چشم بیدار به بخش‌هایی از زندگی مجاهد #شهید_محمود_امیرخانی (سومار، ۱۳۶۰) می‌پردازد. دوران فعالیت مبارزاتی او در انجمن اسلامی دانشجویان در #فیلیپین که دیکتاتور مارکوس آمریکایی حاکمش بود‌، بخش خواندنی کتاب است؛ مثل آنجا که برای آموزش‌های چریکی به جنگل می‌روند و بومیان به دور از تمدن را می‌بینند.

نوشته #جلیل_امجدی

نشر #شاهد

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: