دکتر #احمد_پاکتچی در این کتاب #تاریخ #حدیث را در قرون اولیه پیگیری می‌کند. این کتاب، شرح حال اهل حدیث نیست، بلکه به معنی درست کلمه، رویدادها، جریان‌ها و روابط را بررسی تحلیلی می‌کند و دیدگاه‌های خوبی برای درک کتب حدیثی فراهم می‌کند.

#یحیی_میرحسینی

#انجمن_علمی دانشجویی الهیات

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: