کوتاه و تأثیرگذار از #سید_حمید_تقوی_فر فرمانده سرایای خراسانی

دشمن #تکفیری در #عراق به مرزهای ما رسیده بود. خدا را شکر #مدافعان_حرم بودند.

نشر#نیلوفران

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: