جلد اول کتاب دستمال‌سرخ‌ها با عنوان «جهان ماند» به #شهید جهانگیر جعفرزاده به روایت #مادر اختصاص دارد. #خاطرات ناب، مختصر و مفید زندگی این شهید و مادرش را در ۸۰ صفحه بخوانید.

نوشته رقیه ذاکری

راوی کوکب صابری

تحقیق مرتضی قاضی

کاری از نشر #روایت_فتح

چاپ اول ۱۳۹۵، ۵۰۰۰ تومان

دستمال‌سرخ‌ها یاران #اصغر_وصالی بودند. آن‌ها حتی پیش از شروع جنگ تحمیلی، حماسه‌هایی در #کردستان و... آفریدند.

این انقلاب، آسان به دست نیامده است.

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: